ปรัชญา: “คุณธรรมนำปัญญา การศึกษานำชีวิต” , คำขวัญโรงเรียน: “วิชาการก้าวล้ำ กิจกรรมนำเด่น เน้นคุณธรรม” 
  
 
 
 

 


 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม>>  
 

 สถิตวันนี้ 7 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้ 305 คน
 สถิติปีนี้ 8652 คน
สถิติทั้งหมด 76270 คน
เริ่มเมื่อ 2016-06-17

 
 

                โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด  ที่ตั้งเลขที่  108  หมู่  5  ตำบลบางรูป  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2
การติดต่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด  ที่ตั้งเลขที่  108  หมู่  5  ตำบลบางรูป  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2
โทรศัพท์
โทรสาร   -         
e-mail : Thuggruad@gmail.com         
website : www.โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด.sc2.tht.pw


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


         โรงเรียนบ้านทุ่งกรวดจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้านคลองเพรียง บ้านเขาใหญ่  บ้านวังหลังคา  บ้านโคกแต้ว บ้านทุ่งกรวด บ้านควนสะตอ โดยในปี พ.ศ. 2521  นายสวัสดิ์  ขวัญเมือง    นายพัน ใจสว่าง  และนายปราโมทย์  อินทศิลา  เป็นตัวแทนชาวบ้านดังกล่าวได้ยื่นเรื่องราวต่อทางราชการให้เปิดโรงเรียนขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2522    โดยได้รับบริจาคที่ดิน   จำนวน  60  ไร่   จากนายอุดม   ดิษฐาน  ทางราชการได้อนุมัติให้เปิด โรงเรียนสาขาของโรงเรียนโคกวัด  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาอุดมสวัสดิ์”
         พ.ศ. 2523  ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศและให้ใช้ชื่อว่า“โรงเรียน
บ้านทุ่งกรวด”  และเมื่อ  พ.ศ. 2534  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้โรงเรียนบ้านทุ่งกรวดเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
         ปัจจุบันทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมี  4 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่  5 , 8 , 9 ตำบลบางรูป  และหมู่ที่  7  บางส่วนของตำบลท่ายาง  (บ้านบางพอ)

สีประจำโรงเรียน


“  ฟ้า  -  ขาว “
สีฟ้า   เป็นเครื่องหมายแห่งพลังจิตใจที่มีสมาธิ  จิตใจที่สดใส  เยือกเย็นดังสายน้ำ  ที่ไหลสู่แอ่งน้ำหรือบางรูป
สีขาว  เป็นเครื่องหมายแห่งคุณธรรม  ความบริสุทธิ์  และแสงสว่างแห่งปัญญา

 

ปรัชญาโรงเรียน


“ คุณธรรมนำปัญญา  การศึกษานำชีวิต”

“คุณธรรมนำปัญญา”   โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา  ยึดหลักไตรสิกขา 
สร้างคุณภาพผู้เรียนให้เกิดศีล  ปฏิบัติการสร้างสมาธิก่อให้เกิดปัญญา

“การศึกษานำชีวิต”   โรงเรียนจัดการศึกษาเน้นหลักการปฏิรูปนิยม  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตอาสา  พัฒนาตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 
 
 
Powered by AIWEB