ปรัชญา: “คุณธรรมนำปัญญา การศึกษานำชีวิต” , คำขวัญโรงเรียน: “วิชาการก้าวล้ำ กิจกรรมนำเด่น เน้นคุณธรรม” 
  

 


 
 
 
ดูเพิ่มเติม>>  
 

 สถิตวันนี้ 56 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้ 151 คน
 สถิติปีนี้ 921 คน
สถิติทั้งหมด 53652 คน
เริ่มเมื่อ 2016-06-17

 
 
คณะครูและบุคลากร
 
ชื่อนางกาญจนา ชะอุ่มดี
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษากศ.บ.
วิชาเอกสังคมศึกษ
                
                      
ชื่อนางธีรวรรณ  กาญจนดี
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาคบ.
วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
 
ชื่อ นางอัญชลี  จันแดง
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา คบ./ศษ.ม.
วิชาเอก การประถมศึกษา/การบริหารการศึกษา
 
ชื่อ นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ.
วิชาเอก ชีววิทยา
 
ชื่อนางสุวิมล  ทองนุกูล
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.3
วิทยฐานะชำนาญกานพิเศษ
วุฒิการศึกษาคบ.
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
 
ชื่อนางสาวอัจฉรา  ปานจันทร์
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาค.บ.
วิชาเอก
การประถมศึกษา
 
ชื่อ นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.3
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา วท.บ./ศษ.ม.
วิชาเอก
ชีววิทยา/บริหารการศึกษา
       
ชื่อนางศริญญา  ยอดทอง
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาวท.บ./ป.บัณฑิต
วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
  
ชื่อนางยุพดี  แก้วทอง
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.2
วิทยฐานะชำนาญการ
วุฒิการศึกษาคบ.
วิชาเอกการประถมศึกษ
   NEXT>>
 
 
 
Powered by AIWEB