ปรัชญา: “คุณธรรมนำปัญญา การศึกษานำชีวิต” , คำขวัญโรงเรียน: “วิชาการก้าวล้ำ กิจกรรมนำเด่น เน้นคุณธรรม” 
  
 
 
 

 


 
 
 
 
ดูเพิ่มเติม>>  
 

 สถิตวันนี้ 16 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้ 314 คน
 สถิติปีนี้ 8661 คน
สถิติทั้งหมด 76279 คน
เริ่มเมื่อ 2016-06-17

 
 

 
 
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึง  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน  มีคุณธรรม  รักษ์ความเป็นไทย  นำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่สังคมอาเซียน 
 
 
 
1.
ส่งเสริม  การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล
4.
ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ
5.
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม
 
 
 
 
  
1.
ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
2.
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.
ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
4.
ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญ กำลังใจ ปฏิบัติงานมี
5.
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 
 
 

 
 
 
Powered by AIWEB